NastyaHard

עמוד נחיתה מודרני, כולל גלריית תמונות מלאה, תמונות קרוסלה, צורות שונות של משוב,
אנימציה תכליתית ועיצוב גמיש. לאחר תחילת עבודתו של העמוד הוחזר סכום עלות הפיתוח
תוך כמה ימים.

האמצעים בהם השתמשנו בפיתוח:

  • - PHP;
  • - JavaScript;
  • - HTML5 / CSS3;
  • - BootStrap.
ראה פרויקט